Judy Chow

Forskar om vårdrelationer – relationer mellan patienter och professionella vårdare

judy-940px

Jag heter Judy Chow. Jag är sjuksköterska ifrån Hong Kong och bosatt i Sverige sedan 1988. I Sverige har jag varit verksam inom kommunal sjukvård som distriktssköterska fram till att min forskarutbildning påbörjades 2006. För närvarande jobbar som lektor på Linnéuniversitet. Sedan 1993 har jag även drivit min egen akupunkturklinik i Växjö. Jag tog min doktorexamen i våras och mitt forskningsfenomen är Vårdrelation.

Vårdrelation, relationen mellan patienten och vårdpersonal, utgör grunden i vårdandet. En fungerande relation mellan patient och vårdare är en grundförutsättning för vårdandet medan en icke-vårdande vårdrelation kan orsaka patienten ännu mer lidande. Vårdrelationen är ett betydelsefullt fenomen inom vårdandet. Det är väsentligt att skaffa bättre förståelse om motiven för och innebörder av en vårdrelation från patienter och vårdares synvinklar så att vårdandet kan förbättras. Jag vill föra ett samtal med er och reflektera tillsammans om innebörden av fenomenet ”vårdrelation”.

Kontaktuppgifter:
Linnéuniversitetet


Lägg till en kommentar