Sven Borén

Sven-B-webb
Foto: http://miljofordonsyd.se/

Elfordons roll i en hållbar utveckling av transporter

Jag forskar om strategisk hållbar utveckling av transport- och energisystem. Elfordon kan spela en viktig roll i ett framtida hållbart transportsystem och många politiker skulle vilja se fler på vägarna.

För att nå mål om fossiloberoende fordonsflotta och växthusgasneutralitet och samtidigt stödja utveckling mot full hållbarhet, är det viktigt att beakta hela livscykeln för ingående system och även samspelet mellan transport- och andra samhällssektorer. Hittills finns det inga planer som tillämpar ett tillräckligt brett systemperspektiv för det ändamålet. Det övergripande syftet med detta arbete är att utarbeta metodikstöd för strategisk utveckling av hållbara persontransportsystem på väg.

Specifika forskningsresultat inkluderar en preliminär hållbar vision för eldrivna fordon i sydöstra Sverige och förslag till övergripande lösningar mot visionen organiserades sedan i en preliminär färdplan. Studierna visar också att elbilar har flera hållbarhetsfördelar om de laddas med el från nya förnybara energikällor. Delvis baserat på dessa resultat föreslås en modell för strategiskt hållbar samhälls- och transportplanering.

Detta strategiska hållbarhetsperspektiv breddar fokus bortom klimatförändringar och minskar risken för suboptimeringar i samhället. Modellen för samverkan med flera aktörer kan främja en mer deltagande demokratiskt förhållningssätt. Baserat på den föreslagna modellen kommer framtida forskning undersöka beslutsstöd för hållbara transporter.

Kontaktuppgifter:

Blekinge Tekniska Högskola
Institutionen för strategisk hållbar utveckling
[email protected]
http://www.bth.se/ing/sbn.nsf/

Avhandling: http://bth.diva-portal.org/smash/get/diva2:911956/FULLTEXT05.pdf

Ladda ner pressbild här


Lägg till en kommentar