Sanja Jurcevic

MikroRNA och cancer

Cancer är ett samlingsnamn för cirka 200 olika sjukdomar. Sjukdomen beror troligen på fel som uppstår i generna. Felet gör att cellerna på en viss plats i kroppen blir skadade. De skadade celler klarar inte av att dela sig som de ska, utan bildar istället cancerceller. Efter en tid bildas en klump av de celler och sådan klump kallas för cancer.

Mikro-RNAs (miRNAs) är små icke-kodande molekyler som är med i flera biologiska processer inklusive utveckling, celltillväxt och celldöd. Forskningen visar att miRNA har en stor inverkan på hur gener ordnas upp och man har uppskattat att så många som 60 % av alla mänskliga gener kan ordnas av just miRNA.

Syftet med min forskning är att identifiera miRNA som är annorlunda i cancervävnad jämfört med friska vävnader. Dessa kan sedan användas för att utveckla en metod för klassificering och prognos av cancer, för att bättre kunna förutsäga förloppet av sjukdomen och underlätta behandling.

Kontakt

Högskolan i Skövde
Bioinformatik
[email protected]

http://www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/sanja_jurcevic/


Lägg till en kommentar